UITGIFTE € 34,50

3 MAANDEN

1 juli 2018 -

30 september 2018

Geopend

 

 

Algemene Voorwaarden DTO B.V.
 
1.Definities
Bevestiging: een schriftelijk of elektronisch door DTO aan de Klant te zenden stuk waarin van iedere afzonderlijke Transactie de essentiële gegevens opgenomen zijn;
DTO: DTO B.V.;
Klant: degene of degenen die met DTO een Overeenkomst MPGC heeft gesloten;
Overeenkomst MPGC: de overeenkomst melkprijs garantiecertificaat zoals van kracht tussen DTO en de Klant;
Overeenkomst: de overeenkomst die wordt gevormd door de Overeenkomst MPGC, de Transacties en de Bevestigingen;
Transactie: ieder op enig moment tussen partijen overeengekomen transactie waarop in de Bevestiging of anderszins de Overeenkomst MPGC van toepassing is verklaard;
Transactiedatum: dag waarop de Transactie is gesloten;
Vaste Prijs: tussen DTO en de Klant overeengekomen prijs welke gedurende een bepaalde periode niet gewijzigd kan worden;
Variabele Prijs: de prijs zoals deze maandelijks door de overeengekomen partij wordt vastgesteld en door deze altijd kan worden gewijzigd;
Vervaldag: iedere uit de Overeenkomst MPGC of Bevestiging vermelde dag waarop de Klant verplichtingen onder de betreffende Transactie dient na te komen.
 
2.Werkingssfeer
2.1.Deze algemene voorwaarden gelden voor alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen DTO en de Klant, voor zover daarvan niet is afgeweken in de Overeenkomst.
2.2.Als door de Klant andere algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard, gelden die niet in de rechtsverhouding met DTO, tenzij deze daarmee heeft ingestemd.
2.3.Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige in deze algemene     voorwaarden opgenomen bepalingen volledig van kracht. Partijen zijn dan gehouden zoveel mogelijk overeenkomstig de nietige of vernietigde bepaling in de dan ontstane situatie te voorzien.
2.4.DTO is bevoegd eenzijdig de algemene voorwaarden te wijzigen. DTO zal alsdan een exemplaar van de gewijzigde voorwaarden aan de Klant toezenden ter kennisneming.
 
3.Transacties en Bevestigingen
3.1.De Klant is verplicht de Bevestiging op juistheid te controleren. De Bevestiging die de Klant rechtsgeldig voor akkoord heeft getekend, dan wel de Bevestiging die door de Klant geacht wordt te zijn goedgekeurd zal gelden als enig en uitsluitend bewijs van de Transactie en de voorwaarden waaronder de Transactie is aangegaan.
3.2.De Bevestiging zal in ieder geval de essentiële gegevens van de Transactie bevatten, zoals de Transactiedatum, de ingangsdatum, de Vervaldag(en) en de toepasselijke prijzen.
3.3.De Klant geeft hierbij toestemming de Bevestiging elektronisch toe te zenden.
 
4.Betalingen en kosten
4.1.Betaling van al hetgeen de Klant verschuldigd is aan DTO moet geschieden op een door DTO aangegeven bankrekening en binnen  een door DTO aangegeven termijn. De bevestiging van de Transactie vormt de grondslag voor de berekening van de totale prijs van de Transactie.
4.2.Tenzij ander overeengekomen zullen alle betalingen aan DTO worden verricht zonder kosten voor DTO en zonder enige verrekening, aftrek, korting, inhouding of opschorting.
4.3.Alle kosten betreffende de normale uitvoering van de Overeenkomst alsmede alle kosten gemaakt door DTO en voortvloeiend uit het feit dat de Klant enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, daaronder mede begrepen kosten van juridische bijstand, deskundigen, incasso en proceskosten, zullen voor rekening zijn van de Klant en zullen op eerste verzoek van DTO door de Klant aan DTO worden voldaan.
 
5.Aansprakelijkheid
5.1.Voor iedere Overeenkomst geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Van de zijde van DTO. DTO is jegens de Klant niet aansprakelijk voor niet behaalde resultaten, enig verlies of schade, gederfde winst of ander gederfd voordeel voortvloeiende uit of verband houdend met de Overeenkomst. Dit geldt niet als aan de zijde van DTO sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
5.2.De Klant vrijwaart DTO voor aanspraken van derden met betrekking tot de Overeenkomst.
5.3.De Klant is gehouden alle gegevens waarvan DTO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de klant redelijkerwijs kan vermoeden dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan DTO te verstrekken.
5.4.DTO is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) onjuiste of onvolledige informatie die door de Klant is verschaft.
 
6.Volmacht en vertegenwoordiging
6.1.De Klant mag aan een derde volmacht geven om namens hem met DTO te handelen. De gevolmachtigde is niet bevoegd deze volmacht door te geven aan een derde. De Klant blijft aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen die door gebruik van de volmacht zijn aangegaan. DTO mag weigeren te (blijven) handelen met de gevolmachtigde.
6.2.De Klant is verplicht DTO in te lichten over iedere wijziging in de volmacht. Indien de Klant de wijzigingen niet tijdig heeft doorgegeven aan DTO is de Klant aansprakelijk voor de nadelige gevolgen hiervan.
6.3.De algemene voorwaarden en de voorwaarden zoals opgenomen in de Overeenkomst gelden ook voor de gevolmachtigde.
 
7.Verrekening
7.1.DTO mag altijd hetgeen zij al dan niet opeisbaar of voorwaardelijk van de Klant of diens hoofdelijke medeschuldenaren te vorderen heeft verrekenen met tegenvorderingen van de Klant of diens hoofdelijke medeschuldenaren op DTO.
 
8.Onmiddellijke opeisbaarheid
8.1.Als de Klant in verzuim is ten aanzien van de nakoming van enige verplichting jegens DTO, mag DTO haar vordering op de Klant, voor zover noodzakelijk, onmiddellijk opeisbaar maken door opzegging. Dit is alleen anders indien de geringe betekenis van het verzuim opzegging niet rechtvaardigt. De opzegging zal schriftelijk geschieden, met opgaaf van redenen.